Tiesibas uz preču atgriešanu

TIESĪBAS UZ PREČU ATGRIEŠANU

 • Preces, kas nopirktas internet-veikalā, ir tiesības atgriezt 14 dienu laikā.
 • Atgrieztajai precei jābūt bez defektiem, pilnīgai un nelietotai.
 • Lai atgrieztu preces, jums uz e-pasta adresi latvia@huppa.eu ir jānosūta paziņojums par atteikšanos no preces līguma.
  http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/ATT_veidlapa_preces.pdf
 • Ja tiek nosūtīts paziņojums par atteikšanos no preces līguma, patērētājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma par vēlmi atteikties no preces līguma, ir jāatdod nopirktā prece.
 • Kad preces tiek atgrieztas pakalpojuma lietotājam, nauda tiek atgriezta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikšanos no preces līguma saņemšanas.
 • Nauda tiek pārskaitīta uz to pašu norēķinu kontu, no kura tika veikts maksājums pakalpojumu sniedzējam.
 • Pakalpojuma lietotājs apņemas segt preces atgriešanas izmaksas, ja vien atgriešanās iemesls nav fakts, ka atdodamās preces neatbilst patērētāja pasūtījumam.
 • Ja pēc preču atgriešanas izrādās, ka preces neatbilst nosacījumiem, kas uzskaitīti šī līguma 7.1. – 7.5. Punktā, pakalpojumu sniedzējam ir tiesības prasīt no pakalpojuma lietotāja kompensāciju par lietas vērtības samazināšanos.

PRASĪBU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 • Interneta veikalā pārdotajām precēm tiek piemērots 2 gadu termiņš prasības iesniegšanai, kas noteikts Patērētāju tiesību likumā. http://www.ptac.gov.lv/lv/content/atteikuma-ties-bas-1 https://likumi.lv/doc.php?id=23309
 • Pretenziju izskatīšana tiek veikta saskaņā ar šī līguma 1.pielikumu “Pretenziju izskatīšanas kārtība SIA Huppa LV”.